Webshop voor varend Nederland
De beste producten voor de juiste prijs

De IJssel - Double Coat Spuitverdunner

As low as € 10,95 € 9,05
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

Double Coat Spuitverdunner is een speciale verdunner waarmee men het Double Coat laksysteem kan verdunnen bij het aanbrengen met een verfspuit.

• Speciale verdunner voor spuit applicatie van polyurethaan lakken en vernissen;
• Kan worden toegevoegd aan o.a. Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat en
Tweecolux of IJmodur BM;
• Geschikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen;
• Verbeterd de applicatie eigenschappen en het vloeigedrag van lak of vernis

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productinformatie

Productinformatieblad Double Coat Spuitverdunner

Veiligheidsdatablad Double Coat Spuitverdunner

Inhoud 0,5 Liter, 1 Liter, 5 Liter
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:De IJssel - Double Coat Spuitverdunner