Webshop voor varend Nederland
De beste producten voor de juiste prijs

De IJssel - Double Coat Ontvetter

As low as € 10,95 € 9,05
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

Double Coat Ontvetter is een speciaal samengesteld ontvettingsmiddel voor het afnemen van een ondergrond voordat het Double Coat laksysteem wordt aangebracht. Tevens geschikt voor het verwijderen van olie, vet en teer zonder de gelcoat aan te tasten.

• Speciaal reinigingsmiddel voor diverse ondergronden waar onder polyester en hout;
• Tast de gelcoat niet aan;
• Tevens geschikt voor het verwijderen van olie, teer en vet;
• Hoog oplossend vermogen;
• Trage verdamping

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productinformatie

Productinformatieblad De IJssel Double Coat Ontvetter

Veiligheidsdatablad De IJssel Double Coat Ontvetter

Inhoud 0,5 Liter, 1 Liter, 5 Liter
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:De IJssel - Double Coat Ontvetter