Webshop voor varend Nederland
De beste producten voor de juiste prijs

De IJssel - Double Coat Kwastverdunner

As low as € 12,95 € 10,70
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

Double Coat Kwastverdunner is een speciale verdunner waarmee men het Double Coat laksysteem kan verdunnen bij het aanbrengen met een kwast of roller.

 • Speciale verdunner voor kwast of rol applicaties van polyurethaan lakken en vernissen;
 • Kan worden toegevoegd aan o.a. Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat en
  Tweecolux of IJmodur BM;
 • Geschikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen;
 • Verbeterd de applicatie eigenschappen en het vloeigedrag van lak of vernis.

Kleur en glans

Kleurloos

Basisgegevens (bij 20°C en 50% r.v.)

 • Dichtheid: 0.9 g/cm3
 • Houdbaarheid: niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats
  tenminste 24 maanden
 • Vlampunt (DIN53213): 44°C

Instructiesvoor gebruik

 • Meng de beide componenten (basis en verharder)van Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat of Tweecolux intensief.
 • Voeg vervolgens zorgvuldig Double Coat Kwastverdunner toe aan het mengsel totdat de gewenste
  viscositeit is bereikt. Voeg Double Coat Kwastverdunner pas toe nadat de eventuele inductietijd is
  verstreken.
 • Roer het mengsel tijdens het aanbrengen regelmatig.
 • Voor uitgebreide gegevens omtrent de applicatie zie het technisch informatie blad van Double Coat, Double Coat Dubbel UV, Double Coat Karaat, Tweecolux en IJmodur BM.

Veiligheidsinformatie

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productinformatie

Productinformatieblad De IJssel Double Coat Kwastverdunner

Veiligheidsdatablad De IJssel Double Coat Kwastverdunner

Inhoud 0,5 Liter, 1 Liter, 5 Liter
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:De IJssel - Double Coat Kwastverdunner