Webshop voor varend Nederland
De beste producten voor de juiste prijs

De IJssel - Double Coat Dubbel UV

As low as € 45,94 € 37,97
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

Double Coat Dubbel UV is een hoogwaardige transparante twee componenten dd lak voor toepassingen waar zeer hoge eisen worden gesteld aan krasvastheid en glansbehoud. Kleurecht. Uitstekende vloei. Lang glanshoudend. UV bescherming. Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.

De lak is vanwege zijn flexibiliteit uitstekend geschikt om aangebracht te worden, op een voorbehandelde houten ondergrond.

 • Hoog vullend vermogen;
 • Uitstekende applicatie eigenschappen en daardoor gemakkelijk te verwerken met kwast, roller of spuitapparatuur;
 • Zeer goede vloei, na droging zijn strepen of sinaasappelhuid niet meer zichtbaar;
 • Goede bestandheid tegen diverse huishoud chemicaliën en (zout) water;
 • Hoge krasvastheid;
 • Uitstekend glans behoud, niet vergelend;
 • Geschikt als blanke aflak voor diverse houtsoorten.
 • Temperatuurbestendig tot 70oC

Kleur en glans

Transparant – hoogglans

Basisgegevens (bij 20°C en 50% R.V.)

 • Dichtheid: circa 1,1 g/cm³ (gemengd)
 • Vaste stof gehalte: circa 58 % (volume)
 • Aanbevolen laagdikte: 30 – 40 µm (droog), zie aanvullende informatie
 • Stofdroog na: 2 uur
 • Volledig verhard na: 7 dagen, zie aanvullende informatie
 • Over te schilderen na: min. 24 uur, zie aanvullende informatie
  max. onbeperkt, mits geschuurd, schoon en vetvrij
 • Houdbaarheid: niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats
  tenminste 12 maanden
 • Vlampunt (DIN53213): basis component 48ºC, verharder component 150ºC

Rendement

Bij 30 µm (droge laag) : 19,3 m2/l
Bij 40 µm (droge laag) : 14,5 m2/l

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de
conditie en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie, de weersomstandigheden en het
vakmanschap van de applicateur.

Ondergrond, conditie en temperatuur

 • Hout : Vochtgehalte maximaal 12%, voorbehandeld met één laag Variopox
  Injectiehars en geschuurd met korrel P120-180;
 • Oude verflagen : oude twee componenten verf lagen in goede conditie, droog en vrij van
  verontreinigingen en losse delen; geschuurd met korrel P120-180. Double Coat Dubbel UV is niet geschikt om oude lagen één componenten verf over te schilderen;

Gedurende de applicatie en de verharding is een minimale temperatuur van 10ºC toegestaan. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt zijn.

Instructies voor gebruik

Voor het gebruik de componenten intensief mengen.

Mengverhouding:

 • 75,0 basis : 25,0 verharder (gewichtsdelen)
 • 75,0 basis : 25,0 verharder (volumedelen)

Inductietijd:

 • 10 minuten bij 25ºC
 • 20 minuten bij 20ºC
 • 30 minuten bij 10ºC

Verwerkingstijd:

 • 1 uur bij 25°C
 • 2½ uur bij 20°C
 • 4 uur bij 10°C

Veiligheidsvoorschriften

H-Code gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261: Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P405: Achter slot bewaren.

P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Productinformatie:

Productinformatieblad De IJssel Double Coat Dubbel UV

Veiligheidsdatablad De IJssel Double Coat Dubbel UV

 

Systeem 2 Componenten
Inhoud 0,75 Liter
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:De IJssel - Double Coat Dubbel UV